Лични данни 2018-05-28T19:27:33+00:00

Ползване и опазване на личните данни на потребителите

1. „ВИНСИД” ЕООД поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или когато използват неговите онлайн услуги.

2. „ВИНСИД” ЕООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

3. Когато потребителите използват онлайн услугите на „ВИНСИД” ЕООД, Дружеството събира лична информация, доброволно предоставяна от потребителите, като име, адрес, дата на раждане, телефон, e-mail адрес.

4. Всички лични данни се обработват, съхраняват и използват от Дружеството в съответствие с приложимия български ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88).

5. „ВИНСИД” ЕООД оперира с личните данни на потребителите за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които те се обработват. Потребителите не са длъжни да предоставят тази информация на Дружеството, но в тези случаи „ВИНСИД” ЕООД няма да може да осигури съответната услуга.

6. „ВИНСИД” ЕООД използва предоставените по гореописания начин лични данни само за целите на регистрацията в интернет страницата, когато и доколкото това е необходимо съгласно Общите условия. Дружеството може да събира и обработва данни за целите на маркетинга, както и за оптимизиране на сайта и услугите си. „ВИНСИД” ЕООД може да съхранява, използва и обработва лични данни, събрани във връзка с предоставянето на своите услуги, за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на Дружеството, само с оглед изпълнение на задълженията си съгласно издадените Разрешения и в изрично предвидените от закона случаи.

7. „ВИНСИД” ЕООД не съхранява лични данни на потребителите на хартиени носители, преносима памет или в паметта на мобилни устройства. Всички данни се съхраняват и обработват на сайта на Дружеството, откъдето се изпращат на куриерските фирми с цел реализиране на доставките. „ВИНСИД” ЕООД се задължава да съхранява данните по т. 3 в продължение на 3 месеца от предоставянето им от потребителя. Данните по т. 3 могат да се предоставят само по реда на действащото законодателство. С регистрирането си в интернет страницата потребителите дават съгласието си Дружеството да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, лични данни за целите на законната си търговска дейност.

8. „ВИНСИД” ЕООД е взело необходимите технически и организационни мерки за защита на предоставените му лични данни. Дружеството е регистриран администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни с идентификационен №…….

9. „ВИНСИД” ЕООД отговаря за защита на обработваните от нея лични данни освен в случаите на: непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които лицата за контакт са направили сами тази информация достъпна за трети лица.

10. В съответствие със ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, потребителите, които предоставят своите лични данни имат право:

 • (а) да получат достъп до собствените им лични данни;
 • (б) по всяко време да поискат от Дружеството да заличи, коригира или блокира личните им данни, чието обработване не съответства на горните Актове; както и да уведоми третите лица, на които те са били разкрити, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, освен ако това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за „ВИНСИД” ЕООД;
 • (в) да възразят пред „ВИНСИД” ЕООД срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно „ВИНСИД” ЕООД ще преустанови обработването на личните им данни; както и на всички останали права съгласно горните Актове.

11. В случая на т. 9 от настоящия раздел по-горе, потребителят лично или чрез изрично упълномощено от него лице трябва да изпрати на адреса за кореспонденция на „ВИНСИД” ЕООД писмено заявление, което следва да съдържа: име, адрес на електронна поща за кореспонденция, както и други данни за идентифицирането на лицето, искането за заличаване и/или коригиране на личните данни или отказа те да бъдат предоставяни на трети лица, и/или предпочитана форма за предоставяне на данните (там където е приложимо съгласно ЗЗЛД). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

11. С регистрирането си в интернет страницата, потребителите:

 • (а) декларират, че са прочели, запознати са и се съгласяват със съдържанието на настоящите Общи условия,
 • (б) при попълване на регистрационната форма, предоставят своите лични данни и ги предоставят доброволно,
 • (в) декларират, че са запознати с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните им данни,
 • (г) изразяват доброволното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани от „ВИНСИД” ЕООД и/или определен(и) от него обработващ(и) личните данни, и съобразно условията, посочени в този раздел, и
 • (д) декларират, че са запознати с всички правни възможности по ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година , относно обработването на личните им данни, в това число (но не само) по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни („право на забравяне“).

Бисквитки (Cookies)

1. „ВИНСИД” ЕООД използва посочените в този раздел бисквитки. „ВИНСИД” ЕООД уведомява за използването на бисквитките, когато потребителят на интернет страницата влезе за първи път в нея. Информацията за ползването на бисквитките се получава при всяко влизане в интернет страницата, ако потребителят вече не се е съгласил с тяхното използване.

2. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на всеки потребител на интернет страницата с цел подобряване на работата ѝ с оглед на предпочитанията му. При следващо посещение на интернет страницата бисквитките автоматично ще разпознаят, че потребителят я е посещавал, както и какви настройки и преференции той/тя вече е избрал/а.

3. Бисквитките няма да бъдат използвани за други цели, извън тези, посочени в настоящата точка. „ВИНСИД” ЕООД използва следните видове бисквитки:

 • (а) Предпочитания (Preferences): „ВИНСИД” ЕООД използва бисквитки за предпочитания, за да запомни информация относно браузъра на потребителя и как той/тя използва интернет страницата. Бисквитките за предпочитания правят използването на интернет страницата по-ефективно и отговарящо на предпочитанията на потребителя.
 • (б) Сигурност (Security): „ВИНСИД” ЕООД използва бисквитки за сигурност, за да осигури достъп на потребителя до интернет страницата и да предпази профила му и информацията в него, в това число и лични данни, срещу измами и неразрешен достъп, осъществявани от трети недобросъвестни лица.
 • (в) Функционални (Functional): „ВИНСИД” ЕООД използва функционални бисквитки, за да направи по-добро използването на интернет страницата, като например запаметяването на силата на звука на видеоклиповете, които потребителят стартира за гледане.
 • (г) Сесийно-обявителни (Session State): „ВИНСИД” ЕООД използва сесийно-обявителни бисквитки за събиране на информация относно начина, по който потребителят използва интернет страницата. Това е необходимо за по-добро функциониране на страницата.
 • (д) Аналитични (Analytics): „ВИНСИД” ЕООД използва аналитични бисквитки, като например Google Analytics, с цел по-добро разбиране на начина, по който потребителят използва интернет страницата, и по-ефективното задоволяване на неговите интереси при използване на интернет страницата. Такъв тип данни са напълно анонимни и не са обвързани с разкриване на лични данни.

4. Потребителят на интернет страницата може да контролира и/или изтрива бисквитките, когато пожелае. Всички бисквитки, които вече са запазени на компютъра на потребителя могат да бъдат изтрити, а също така повечето браузъри могат да се настроят така, че да ги блокират. Повече информация за това може да бъде намерена на: www.aboutcookies.org.

Безплатна доставка за цялата страна при поръчки над 50 лв. Отмяна